ASTELLA Star Club

มอบสิทธิพิเศษเหนือระดับให้แก่ลูกค้าคนสำคัญของ แอสเทลลา สตาร์ คลับ เท่านั้น

ทุกครั้ง ที่ซื้อผลิตภัณฑ์จากแอสเทลลา ยอดซื้อของท่านจะถูกสะสมไว้เพื่อเปลี่ยนแปลงระดับสมาชิกและร่วมกิจกรรมสุดพิเศษกับแอสเทลลา สตาร์ คลับ

ทุกเดือนเกิด สมาชิกจะได้รับส่วนลดพิเศษตามระดับสมาชิกของท่าน


 
 


 
*หมายเหตุและเงื่อนไขการเป็นสมาชิก

1. ระดับสมาชิกจะถูกปรับในวันแรกของเดือนถัดไป

2. สมาชิกแอสเทลลา สตาร์ คลับ จะได้รับโค้ดส่วนลดพิเศษในเดือนเกิดของท่าน ทางอีเมล์ที่สมาชิกได้ให้ไว้กับบริษัท

3. บริษัทจะแจ้งยอดซื้อสะสมให้สมาชิกแอสเทลลา สตาร์ คลับ ทราบล่วงหน้าไปยังอีเมล์ที่สมาชิกได้ให้ไว้กับบริษัท กรณี ระดับสมาชิกของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันใกล้

4. สมาชิกแอสเทลลา สตาร์ คลับ ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์เปลี่ยนเจ้าของได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกสถานะสมาชิกโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่บริษัทมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบัญชีสมาชิก

​5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง สิ้นสุด ยกเลิก ทบทวน และ/หรือ เพิกถอน ข้อตกลงและเงื่อนไขของแอสเทลลา สตาร์ คลับ หรือสิทธิประโยชน์อื่น รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขในเวลาใด ๆ โดยบริษัทจะแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไปยังอีเมล์ที่สมาชิกได้ให้ไว้กับบริษัท

กลับสู่ด้านบน