เงื่อนไขและข้อตกลง

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา www.astellacosmetics.com (“เว็บไซต์”)

ข้อสำคัญ
“ขอท่านได้โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) ก่อนการใช้งานเว็ปไซต์ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท แอสเทลลา คอสเมซูติคอล จำกัด เลขที่ 7/1 ซอยนางลิ้นจี่ 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 (“บริษัท” หรือ “เรา”) โดยการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ ท่านยอมรับว่าท่านได้อ่าน เข้าใจและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้โดยไม่จำกัด”


1. นโยบายความเป็นส่วนตัว
โปรดทบทวน นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา คลิกที่นี่


2. ผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับการใช้งานส่วนบุคคล
ผลิตภัณฑ์และบริการบนเว็บไซต์พร้อมตัวอย่างที่บริษัทให้แก่ท่านก็เพื่อใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือลดปริมาณของคำสั่งซื้อใด ๆ ที่จะรับมาดำเนินการ หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จะให้แก่ท่านที่บริษัทเห็นด้วยดุลพินิจของบริษัทว่าจะเป็นการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท โดยจะแจ้งหรือไม่แจ้งให้ท่านทราบก็ได้


3. นโยบายและขั้นตอนเกี่ยวกับการซื้อ
ท่านสามารถดูนโยบายและขั้นตอนเกี่ยวกับการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์นี้ได้ โดยคลิกตามรายละเอียดข้างล่าง

4. ความถูกต้องของข้อมูล
บริษัทใช้ความมานะอุสาหะเพื่อให้ข้อมูลที่ปรากฎบนเว็บไซต์ถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ไม่รับประกันหรือไม่มีการรับรองใด ๆ ว่า รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ข้อมูล หรือเนื้อหาอื่นที่มีอยู่บนเว็บไซต์ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิดพลาด


5. การเชื่อมโยงกับบุคคลภายนอก ("ลิงค์")
ทั้งนี้ อาจปรากฏลิงค์ที่จะนำท่านออกไปจากเว็ปไซต์นี้ หรือนำท่านเข้ามาสู่เว็ปไซต์นี้จากเว็ปไซต์ของบุคคลภายนอก ลิงค์ของบุคคลภายนอกนั้นมิได้อยู่ในความควบคุมของบริษัท และบริษัทไม่มีความรับผิดชอบในเนื้อหาที่ปรากฏของลิงค์ดังกล่าว หรือลิงค์อื่นใดที่บรรจุไว้ในเว็ปลิงค์เหล่านั้น ดังนั้น เนื้อหาและสิ่งที่ปรากฏบนลิงค์นั้น ๆ เป็นภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ให้บริการหรือบุคคลภายนอกทั้งสิ้น


6. ทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ รวมถึงเครื่องหมายการค้า โลโก้ มาสคอต ข้อความ กราฟฟิก รูปภาพ คลิปเสียง ซอฟท์แวร์ เครื่องหมายบริการ หรือวัสดุอื่น ๆ “เนื้อหา” เป็นทรัพย์สินของบริษัท แอสเทลลา คอสเมซูติคอล จำกัด ห้ามมิให้ใช้ ผลิตซ้ำ ทำซ้ำ ลอกเลียน ขาย เข้าใช้ ดัดแปลง หรือ ใช้ประโยชน์โดยประการอื่นซึ่งเนื้อหาหรือส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน


7. ข้อจำกัดความรับผิดชอบของท่าน
ท่านรับทราบว่า ในการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ ให้ท่านปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งคำเตือนสำหรับการเข้าชม หากท่านผิดข้อกำหนดการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อใดโดยประมาทหรือโดยเจตนา ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือค่าเสียหายที่อาจเกิดกับบริษัท


8. บัญชีของท่าน
ถ้าท่านเลือกที่จะลงทะเบียนที่เว็บไซต์ของบริษัท (www.astellacosmetics.com) ท่านจะมีชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่และชื่อผู้ใช้อีเมล์ และรหัสผ่านสำหรับบัญชีของท่าน ท่านเป็นผู้รับผิดชอบต่อการคงไว้ซึ่งการเป็นความลับของบัญชี ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่านของท่าน และท่านเป็นผู้รับผิดชอบต่อการรักษาข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นความจริง ทั้งนี้ ท่านตกลงที่จะผูกพันต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และยอมรับความรับผิดชอบต่อบรรดากิจกรรมที่เกิดกับบัญชี ชื่อผู้ใช้ และ/หรือรหัสผ่านของท่าน บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการบริการ และ/หรือยกเลิกบัญชีโดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า หากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถูกฝ่าฝืน นอกจากนี้ ในกรณีมีข้อสงสัย บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน และท่านมีหน้าที่ส่งเอกสารดังกล่าวเพื่อพิสูจน์ตัวตนของท่าน


9. แอสเทลลา สตาร์ คลับ
ท่านยอมรับและยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ภายใต้ “แอสเทลลา สตาร์ คลับ" (การเป็นสมาชิกของแอสเทลลา) โดยท่านสามารถดูรายละเอียดและเงื่อนไข คลิกที่นี่


10. เนื้อหาหรือรีวิวที่ส่งมาโดยผู้ใช้
ปัจจุบันนี้ท่านเป็นผู้ใช้จริงของผลิตภัณฑ์แอสเทลลา และท่านมีอายุบรรลุนิติภาวะ หรือหากเป็นผู้เยาว์ บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านยินยอมให้ท่านส่งเนื้อหาหรือรีวิว เนื้อหาหรือรีวิวที่ส่งมาของท่านเกี่ยวกับประสบการณ์ที่มีต่อผลิตภัณฑ์แอสเทลลาและสะท้อนความคิดเห็นที่ซื่อสัตย์และเป็นจริง โดยเนื้อหาหรือรีวิวต้องไม่มีข้อความเป็นเท็จ หลอกลวง ล่วงละเมิด ดูหมิ่น หยาบคาย ลามกอนาจาร สร้างความเสื่อมเสีย หมิ่นประมาท ใส่ร้าย หรือไม่เหมาะสมในลักษณะอื่นใด ในกรณีดังกล่าว บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการลบเนื้อหาหรือรีวิว และ/หรือดำเนินการเอาผิดทางกฎหมายกับท่านได้


11. รูปแบบ ฟังก์ชั่นการใช้งานและกิจกรรมพิเศษ
เว็บไซต์ของเราอาจนำรูปแบบ ฟังก์ชั่นการใช้งานและกิจกรรมพิเศษ อาทิ การประกวด การชิงรางวัล หรือข้อเสนออื่น ๆ ซึ่งหากมี บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบเรื่องดังกล่าว และหากท่านเลือกที่จะรับประโยชน์จากข้อเสนอเหล่านี้ ท่านยอมรับและตกลงว่า การใช้ข้อเสนอนั้น ๆ จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนด ระเบียบและ/หรือนโยบายของการใช้ที่เพิ่มเข้ามา หรือแยกต่างหาก


12. ความยินยอมที่จะรับการบอกกล่าวแบบอิเล็กทรอนิกส์
ท่านยินยอมที่จะรับซึ่งข้อตกลง การบอกกล่าว การเปิดเผย และการสื่อสารอื่นใด (รวมเรียกว่า “การบอกกล่าว”) จากบริษัท โดยที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ออกจากบริษัทในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ อีเมล์ หรือการโพสต์การบอกกล่าวบนเว็บไซต์ และ/หรือบนโซเชียลมีเดีย ท่านตกลงว่า การบอกกล่าวที่บริษัทจัดให้ท่านทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นการส่งที่เป็นที่ยอมรับและพอใจของท่าน หากท่านต้องการยกเลิกการรับการบอกกล่าวทางอิเล็กทรอนิกส์จากบริษัท ท่านต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยส่งอีเมล์ถึงบริษัทที่ [email protected] และให้ท่านหยุดการใช้เว็บไซต์นี้ ในกรณีดังกล่าว ให้บรรดาสิทธิที่ได้มีการมอบให้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึง สิทธิพิเศษจากแอสเทลลา สตาร์ คลับ ให้สิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ เนื่องจากบริษัทไม่สามารถให้บริการได้เต็มประโยชน์ของเว็บไซต์นี้และมอบสิทธิพิเศษจากแอสเทลลา สตาร์ คลับ ให้ผู้ใช้ที่ไม่ยินยอมที่จะรับการบอกกล่าวสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ได้


13. ข้อพิพาท
เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด


14. การร้องเรียนด้านลิขสิทธิ์
บริษัทเคารพทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากท่านเชื่อว่า งานถูกลอกเลียนบนเว็บไซต์(ของบริษัท) ในลักษณะที่มีองค์ประกอบเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดติดต่อ [email protected]


15. การปรับเปลี่ยนเงื่อนไขและข้อตกลง
บริษัทสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขในเวลาใด ๆ โดยให้มีผลทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ตามที่ปรากฎบนเว็บไซด์ และการบอกกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงนั้น บริษัทแนะนำให้ท่านเข้าทบทวนข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นระยะ กรณีที่ท่านยังคงเข้าเว็บไซด์ภายหลังการบอกกล่าวถือว่า ท่านตกลงและยอมรับต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับล่าสุดของบริษัท บริษัทได้ระบุวันที่ที่ชัดเจนของการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรับแก้ทุกครั้ง ที่ข้างท้ายสุดของข้อกำหนดและเงื่อนไข


มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2562

หากท่านมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไข โปรดส่งอีเมล์ถึงบริษัทที่ [email protected]

กลับสู่ด้านบน